Verksamhet

Lyssnande scenkonst i glesbygd

VibrationsverketRum för rörelse

Konstnärsdriven kulturorganisation baserad i Anga, Gotland – både ensemble och arrangör av scenkonst och workshops, sommartid även scen, mötesplats och residens i ett stort vitt tält intill ett av Gotlands vackraste ängen – en konstnärlig nod i glesbygd där rörelse i ett vidgat perspektiv tar plats.

Vi intresserar oss särskilt för relationer mellan ljud och rörelse, lyssnande, balanserande och formande – för sinnliga rumsliga grundläggande och hållbara processer.

Nu driver Vibrationsverket det treåriga utvecklingsprojektet Rum för rörelse med stöd av Kulturrådet, för att särskilt stärka infrastruktur för dans och ny cirkuskonst och bli mötesplats för tvär- och transdisciplinära konstformer och samtal.

Verksamheten startade 2004 med Cirkusskola för barn. Under snart 20 år har Vibrationsverket/KF Balans i Fokus utvecklat en unik och särskild cirkusinspirerad ljud-, balans- och perceptionskonstform. Den ligger till grund för barn- och familjeföreställningar och som konstnärlig arbetsmetod i utformande och handledning av workshops för barn, familjer, unga och gamla.

Listening performing arts 
in the countryside

Artist-run cultural organization based in Anga, Gotland – both ensemble and organizer of performing arts and workshops, summertime also stage, meeting place and residency in a large white tent next to one of Gotland’s most beautiful meadows – an artistic node on the countryside where movement in a widened perspective takes place.

We are particularly interested in relationships between sound and movement, listening, balancing and shaping – for sensuous spatial fundamental and sustainable processes.

Now the Vibrationsverket runs the three-year development project Room for movement with the support of the Swedish Arts Council, to especially strengthen infrastructure for dance and new circus art and become a meeting place for cross- and transdisciplinary art forms and conversations.

The organization started in 2004 with Circus School for children. For almost 20 years, the Vibrationsverket/KF Balans i Fokus has developed a unique and special circus-inspired sound, balance and perception art form. It forms the basis for children’s and family performances and as an artistic working method in designing and facilitating workshops for children, families, young and old.

 

Med utvecklingsbidrag av Kulturrådet och verksamhetsstöd av Region Gotland, i samverkan med SV Gotland, arrangörsföreningar och fria professionella utövare.

kulturradet_logo (1)_thumb REGION GOTLAND13053c1717554126b19f0e953b92b629

Scenkonst – projekt

Föreställningar – projekt

kurser – workshops

Workshops

Evenemang